TATLISU VE TUZLUSU OLTA AVCILIĞI KURALLARI

Avcılıkta lazım olan bilgiler ve kurallar.
MiSiNALAR (ANA BEDEN)

1. Tek lifli (monofilament) misina, çok lifli (multifilament)
misina ve kurşun çekirdekli çoklu misinalar kullanılabilir. Misina
sınıfları için Dünya Rekorları Gereksinimlerine bakınız.
2. Tel (metal) misinalar yasaktır.

MİSİNA DESTEK BAĞ VE ,İPLERİ

1. Ana bedene (misina) bağlı olmayan destek bağ ve ipler için
ebat ve malzeme açısından kısıtlamasız izin verilmektedir.
2. Eğer misina desteğe bağlanmış ise, yakalanan av en kalın
olan misinaya göre değerlendirilecektir. Destek bağ ve ipler, 130
lb (60 kg) misina sınıfını geçmeyen ve olta balıkçılık kuralları
tarafından onaylanmış misina tiplerine uygun olmalıdır.

ÇİFT MİSİNA KULLANIMI

Çift misina kullanımı gerekli değildir. Eğer kullanılırsa, aşağıdaki
özelliklere uygun olmalıdır.
1. Çift misina, balığı yakalamak için kullanılan misinanın ayni
ve kendisinden oluşmalıdır.
2. Çift misinalar, düğümden, şeritten, rulodan veya düğümün en
son ucundaki ekten, kopçadan, fırdöndü veya kılavuzdan, yemden
ya da olta iğnesini cift misinaya bağlayan diğer bir aletin
başlangıcından itibaren ölçülür.
Tuzlu su balık türleri : 10 kg (20lb) dahil olmak üzere tüm
misina sınıflarında, çift misina için 4.57 mt (15ft) sınırı geçerlidir.
Çift misinanın ve bedenin toplam uzunluğu 6.1 mt.‟yi geçemez.
10kg (20lb)‟nin üzerindeki tüm takımlarda çift misina uzunluğu
9.14 mt (30ft) ile sınırlıdır. Çift misina ve lider‟in (kılavuz)
kombine uzunluğu 12.19 mt (40ft)‟yi geçmemelidir.
Tatlı su türleri : tüm takım sınıflarında çift misina 1.82 mt (6ft)‟yi
geçmemelidir. Çift misina ve kılavuzun kombine uzunluğu toplam
3.04 mt (10ft) yi geçmemelidir.

LiDER (Uç/Ek Beden)
Bir bedenin kullanımı gerekli değildir. Kullanıldığı takdirde de,
aşağıdaki özelliklere uygun olmalıdır.
Ek/Uç Bedenin (lider) uzunluğu sahte yem, iğne veya diğer
düzenekler dahil olmak üzere toplam uzunluktur ve son iğnenin
kavisine kadar ölçülür. Beden misinaya kopça, düğüm, ek,
fırdöndü veya başka bir aletle bağlanmalıdır. Ayrı tutma aletleri
yasaklanmıştır. Bedenin malzemesi, cinsi, ya da dayanıklığına dair
herhangi bir kural yoktur.
Tuzlu su balık türleri: 10 kg (20 lb) dahil olmak üzere tüm alt
misina sınıflarında, liderin uzunluğu 4.57 mt (15 ft) ile sınırlıdır.
Çift misina ve bedenin toplam kombine uzunluğu 6.1 mt (20 ft)‟yi
geçmemelidir.
10 kg (20 lb) nin üzerindeki tüm takımlarda ise lider uzunluğu
9.14 mt (30 ft) ile sınırlıdır. Çift misina ve bedenin kombine
toplam uzunluğu 12.9 mt (40 ft)‟yi geçmemelidir.
Tatlı su balık türleri: Tüm takımlarda lider uzunluğu 1.82 mt
(6ft) ile sınırlıdır. Çift misina ve bedenin toplam kombine
uzunluğu 3.04 mt (10 ft) ‟yi geçmemelidir.

KAMIġ
1. Kamışlar spor ahlakı ve geleneklere uygun olmalıdır. Kamış
seçiminde oldukça serbestlik tanınmıştır ancak kamış balıkçıya
adil olmayan bir avantaj sağlıyorsa balıkçının diskalifiye olmasına
yol açar. Bu kural geleneksel olmayan kamışların kullanılmasını
engellemek için konmuştur.
2. Kamış tepesinin uzunluğu asgari 101,6cm (40”) olmalıdır.
Kamış sapının uzunluğu 68,58 cm (27”) den fazla olmamalıdır.
Bu uzunlukların ölçümü doğrudan makara takımının merkezinin
altından yapılmalıdır. Bükük saplı kamışlar ise doğrusal olarak
ölçülürler. Eğer kamışın sapı oynak yalpa çemberi (yalpalık,
kardan) yuvasına oturtulmuşsa, makara yatağından yalpalığın
mafsal noktasına kadar olan mesafe 68,58 cm (27”) den fazla
olamaz. (Yukarıdaki ölçüler sallama/fırlatma (surfcasting)
kamışları için geçerli değildir.)

MAKiNELER (MAKARA VE ÇIKRIKLAR)
1. Makineler spor ahlak ve geleneklerine uygun olmalıdır.
2. Her türlü dış güç tahrikli makineler yasaklanmıştır. Bu kural:
Motor, hidrolik veya elektrikle çalışan makineler ve olta avcısına
adil olmayan bir avantaj sağlayan her türlü diğer techizatı
kapsamaktadır.
3. Mandal (cırcırlı, kilitlemeli) kollu makineler yasaktır.
4. İki elle aynı anda kavranabilmek üzere tasarlanmış makineler
yasaktır.

CANLI YEM ĠLE KULLANILACAK ĠĞNELER
1. Canlı ya da ölü yem ile balık avlanırken iki iğneden fazlası
kullanılamaz. Her iki iğne de yem balığının içine sıkıca
oturtulmalı veya emniyetli bir şekilde bağlanmalıdır. İğne
gözlerinin aralıkları iğnenin uzunluğundan daha az (kullanılan en
büyük iğnenin uzunluğundan daha az) ve 45.72 cm (18”)‟den de
daha fazla olmamalıdır. Bir iğnenin ucu diğer bir iğnenin gözü
içinden geçirilebilmesi bu kuralın bir istisnası sayılır.
Hiçbir iğne, ister doğal, ölü veya yapay olsun, yem önüne bir iğne
boyundan fazla mesafede konamaz.
2. Sarkık ve sallanan iğnelerin kullanımı yasaklanmıştır. Çifli veya
üçlü iğneler yasaklanmıştır.
3. Dip avcılığı için iki iğneli takımlar ancak iki tek iğne ayrı
bedenlerde veya kollarda kullanılmışsa kabul edilebilirler. Her iki
iğne de kendilerine ait yem balığının içine oturtulmalı ve
yakalanan balık bir oltaya takıldığında diğer oltaya takılamayacak
kadar aralarında mesafe bulunmalıdır.
4. İki kancalı takımlarda yakalanan balıklar için tüm rekor
müracatlarında iğnelerin bağlantı fotoğrafı veya çizimleri de
mutlaka eklenmelidir.

ĠĞNELER VE YAPAY YEMLER
1. Etekli (Skirt) veya arkasında takip eden bir malzeme bulunan
yapay bir yem kullanırken, misinaya, bedene veya takıma ikiden
fazla tekli iğne takılamaz. İğnelerin birbirinden ayrı olarak
takılması şart değildir. İğne gözlerinin aralıkları iğnenin toplam
uzunluğundan daha az (iğnelerden büyük olanın toplam
uzunluğundan) ve birbirlerinden 30.48 cm (12”)‟den daha fazla
ayrı olmamalıdır. Tek istisna olarak, bir iğnenin ucu diğerinin
gözü içinden geçirilebilir. Takip eden (arkadaki) iğne, yapay yem
eteğinin ötesine bir iğne uzunluğundan fazla geçmemelidir. Hiçbir
iğne, ister doğal, ister ölü veya yapay olsun, yem önüne bir iğne
boyundan fazla mesafede konamaz.. Rekor müracatlarında
iğnelerin bağlantı fotoğrafı veya çizimleri de eklenmelidir.
2. Grup iğnelerin, bu amaçla tasarlanmış “tıkaç” tipi veya diğer
yapay yemlere takılmalarına izin verilir. Grup oltaları serbest
sallanmalı ve 3 iğne ile sınırlandırılmalıdırlar (tekli, çiftli veya
üçlü ya da herhangi bir üçlünün kombinasyonu). Grup iğneler
kullanıldığında balık yem kullanılmamalıdır. Rekor müracatları ile
birlikte tıpa veya yapay yemin bağlantı fotoğrafı veya çizimleri de
sunulmalıdır.
3. Assist iğneler veya yapay bir yeme monofilament, multifilament
(örgü), tel, veya başka benzer malzeme ile bağlı iğneler aşağıdaki
şartlara uymak zorundadır : etekli olmayan herhangi bir yapay
yemde assist iğne kullanıldığında , bunun kılavuz bağı iğne
boyunun 1,5 mislini aşmamalıdır, veya iğnenin büküm noktası ile
yeme en yakın bağlantı arasındaki mesafe, 101mm (4”) den fazla
olmamalıdır, hangisi en düşük ise. Çift ve/veya üçlü iğneler assist
iğne olarak kullanılamaz.

DĠĞER DONANIMLAR
1. Mücadele koltukları olta avcısı balıkla mücadele ederken
balıkçıya yardım edecek şekilde herhangi bir mekanik idare
sitemine sahip olmamalıdır.
2. Yalpalıklar (kardan), sadece dikey düzlemde salınım yapan
yalpa çemberleri dahil olmak üzere, serbest salınımlı olmalıdır.
Olta avcısını daha az efor sarfettiren veya mücadele esnasında
dinlenmesine izin veren herhangi yalpa çember yasaktır.
3. Balığı tekneye çekmek için kullanılan kakıç ve ağların toplam
uzunluğu 2.44 mt‟yi (8 ft) geçmemelidir. Serbest ya da bağlı ama
ayrılabilen kakıç kullanıldığında, ipin uzunluğu 9.14 mt‟yi (30 ft)
geçmemelidir. Kakıç ipinin uzunluğu, sökülebilir bağlantı kafasına
bağlama noktasından kakıcın en son ucuna kadar olan ölçüdür.
Sadece etkin uzunluk göz önüne alınır. Eğer sabit kafalı kakıç
kullanılırsa, aynı sınırlar uygulanır ve kakıç ipi aynı noktadan
kakıç kancasına kadar ölçülür. Herhangi bir kakıçta sadece bir adet
kanca bulunmasına izin verilir. Zıpkın ve mızrak bağlanması
yasaktır. Kuyruk ipleri 9.14 cm (30 ft) ile sınırlandırılmıştır. (Bir köprüden, iskeleden, veya diğer yüksek bir platform veya yapıdan
avlanırken, bu boy sınırlamaları uygulanmaz).
4. Dolandırmalı (faul) aletler, olta iğnesi ile beraber ya da ayrı
olsun, yasaktır ve yemleme, kancalama, balıkla mücadele ve balığı
tekneye almak için de olsa kullanılamazlar.
5. Outrigger‟ler, downrigger‟ler, yayıcılar ve uçurtma sistemli
takımlar, gerçek asıl misinanın kopçaya ya da başka bir salıverme
aletine doğrudan ya da başka bir malzeme ile bağlanması kaydı ile
kullanılabilirler. Beden ya da çift misina boşaltma mekanizmasına
doğrudan veya başka bir bağlantı aleti ile bağlanamaz. Yayıcı
çubuklar doğrudan kışkırtıcıya (mühre) bağlandığı sürece kabul
edilebilirler.
6. Yapay yem zincirleri, tahrikçi kuşlar, şamandıra ve benzeri
aletler, eğer adil olmayan bir şekilde balığın mücadele gücünü
veya yüzmesini engellemek suretiyle olta balık avcısına ya da
mürettebata balıkla mücadelede, veya tekneye alınmasında adil
olmayan bir avantaj sağlamadığı sürece kullanılabilirler.
7. Kamışa, olta balık avcısına balıkla mücadele esnasında herhangi
bir şekilde yarar sağlamaması kaydıyla, güvenlik ipi bağlanabilir.

Olta Avcılığı Kuralları

1. Balığın vurduğu veya yem balığını ya da sahte yemi aldığı
andan itibaren, olta avcısı balığı tasmalamalı, mücadele etmeli ve
balığı tekneye (bu kurallar izin verdiği durumlar hariç) herhangi
bir kişinin yardımı olmaksızın çekmelidir.
2. Eğer kamış yuvası kullanılıyor ise, balık tasmalandığında, olta
balıkçısı kamışı en kısa zamanda yuvadan çıkarması gerekir.
3. Avlanan balıkçının ayrı ayrı misinalarına birden fazla balığın
ayni anda vurması durumunda sadece mücadele edilen ilk balık
dünya rekoru için göz önüne alınır.
4. Eğer çiftli misina kullanılırsa, kuralların amacı balığı tekneye
alma süresinin çoğundaki tek misinanın kullanılmış olmasıdır.
5. Bir kemer takımı, kamışa veya makineye (çıkrığa) bağlanabilir,
ancak mücadele koltuğuna bağlanamaz. Kemer takımı olta avcısı
dışında biri tarafından ayarlanabilir veya değiştirilebilir.
6. Kamış kemeri veya bel yalpa çemberi kullanımına izin verilir.
7. Tekneden olta avcılığı yapıldığında, ancak liderin yardımcı
tarafından elle tutulması sınırları içine getirildiğinde veya lider‟in
sonu kamış tepesine girdiği andan itibaren, birden fazla başka
kişinin lider‟i tutmasına izin verilir.
Karaya bağlı veya sığ suda gezinen bir olta balıkçısına yardım
eden biri, lidere dokunmadan ya da balığı kepçelemeden veya
kakıçlamadan, balıkçıdan kamış boyu mesafesi içinde olmalıdır.
8. Bedeni tutanlara ilaveten bir veya daha fazla kakıçcıya izin
verilir. Balık kakıçlandığı anda kakıç sapı elde olmalıdır.
9. Olta avcılığı ve malzeme kuralları balık tartılana dek geçerlidir.
AĢağıdaki davranıĢlar avın diskalifiye edilmesine yol açar:
1. Malzeme ve/veya olta avcılık kurallarına uyulmaması,
2. Olta balık avcısı dışındaki kişilerin, kamış, makara veya
misinanın herhangi bir yerine (çift misina dahil) balığın vurduğu
andan veya yapay yemi ya da yemi aldığı andan tekneye alındığı
veya bırakıldığı ana kadar bedenleri veya herhangi bir alet ile
dokunmları veya kurallar ve uygulamalar dışında olta balık
avcısına yardım etme eylemleri. Eğer misinanın kamış kılavuz
yüzüklerinden geçmesine engel olan nesneler misinadan
ayıklanması gerekiyorsa, engel (yem veya mazmoz parçaları,
yüzer misinalar, lastik şeritler, ya da diğer nesneler) tutulmalı ve
kesilerek serbest bırakılmalıdır. Hiç bir koşul altında ana beden
olta balıkçısı dışında başka kimse tarafından tutulmamalı ya da
dokunulmamalıdır.
3. Balıkla mücadele edilirken kamışın kamış taşıyıcısında
(yuvasında) veya teknenin küpeştesinde ya da başka sabit bir
yerde tutulması.
4. Olta balık avcısının misinasına veya bedene elle misinalama,
veya el misinası veya ipin bağlanarak balığının tutulması ya da
kaldırılması amacıyla kullanılması.
5. Hangi balık olursa olsun (köpek ve dev kalkan dahil) yakalama
esnasında silahla ateş etme, zıpkınlama veya mızraklama,
6. Sırtı ve sallama/fırlatma için tasarlanmış yapay yemlerde
kullanılan domuz derisi ve kılı dışında memeli hayvanların et, kan,
deri veya herhangi bir parçası kullanılarak parça yemleme veya
yem olarak kullanma,
7. Bir tekne veya alet kullanarak balığı normal serbest yüzme
kabiliyetinden yoksun bırakmak amacıyla sığ sulara sürme,
8. Balıkla mücadele esnasında makine ya da kamış değiştirme,
9. Balıkla mücadele esnasında bedene ek yapma, çıkarma, veya
birleştirme,
10. Bilerek balığı faullü tasmalama veya kancalama,
11. Balığı, çift misinanın kamış tepesini hiç terketmeden
herhangi bir yöntemle yakalama,
12. Bulundurulması yasal olmayan boy ve türde yem balığı
kullanma,
13. Oltacının bedeni veya lideri (köstek) teknenin herhangi bir
yerine, parçasına veya başka bir nesneye, balığı tutma ve kaldırma
amacıyla bağlama,
14. Eğer balık kakıçlanmadan veya ağla yakalanmadan önce
kaçar ve olta balıkçılığı kuralları dışında bir metotla yeniden
yakalandığı takdirde.
AĢağıdaki durumlar yakalanan avı diskalifiye eder:
1. Kamış, kamış tepesinin uzunluğunu minumum ebatların altında
azaltacak şekilde veya olta avcılık özelliklerini bozacak şekilde
kırılırsa (balık ile boğuşurken),
2. Balığın tekneye alınmasından veya teknenin yanında çekilmek
üzere yedeklenmesinden önce köpek balıkları, diğer balıklar,
memeliler, veya deriyi kaldıran veya içine giren pervaneler
vasıtasıyla balığın sakatlanması halinde (lider/beden veya misina
tarafından oluşan yara ve sıyrıklar, eski iyileşmiş yaralar veya
yeniden kapanan bozukluklar, diskalifiye nedeni sayılmazlar).
Balıktaki herhangi bir sakatlanma fotoğrafla gösterilmeli ve rekor
başvurusuna ek olarak ayrı bir raporda açıklanmalıdır.
3. Eğer balık birden fazla oltaya tasmalanmışsa veya dolanmışsa.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Balık Ve Hayat

Sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşam sürdürmek mümkün olduğunu?

Bu şekilde tektip beslenme ile eksiksiz beslenilecek başka bir gıdanın olmadığını BILIYORMUYDUNUZ?

Rabbıme Şükürler Olsun!!!